انگیزشی 2


‌زندگے
یک تداوم بینهایت اڪنون هاست…
ماموریت ما در زندگے
بے مشڪل زیستن نیست
“با انگیزه زیستن” است…
تصمیم بگیرید
ڪه معیار هاے خود را
به خاطر چیزے ڪه ڪاملا در اختیارتان است
یعنے “وجود خودتان”
بالا ببرید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید