انگیزشی 1


آنقدرقوی باش
تا هرروز بانگاه تازه ای
بازندگی روبه روشوی
زندگی یک مسابقه نیست
بلکه سفری است که
هرقدم از مسیرآن را
باید لمس کرد
چشید و لذت برد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید