انگیزشی

انگیزشی 2

‌زندگے یک تداوم بینهایت اڪنون هاست… ماموریت ما در زندگے بے مشڪل زیستن نیست “با انگیزه زیستن” است… تصمیم بگیرید ... اطلاعات بیشتر

انگیزشی 1

آنقدرقوی باش تا هرروز بانگاه تازه ای بازندگی روبه روشوی زندگی یک مسابقه نیست بلکه سفری است که هرقدم از ... اطلاعات بیشتر